Statut

Statut Fundacji „FUNDACJA NOWA FALA”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA NOWA FALA” zwana dalej Fundacją ustanowiona

przez Marka Ślusarskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym

przez notariusza Dariusza Sałajczyka z kancelarii notarialnej przy ul.Jagielońska 6 m15 w

Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Nr 29, poz.

154 z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, do realizacji swoich

celów statutowych oraz gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

1. Fundacja może używać znaku graficznego (logo), chronionego prawem, pieczęci z

napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz oznaczeń.

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi

podmiotami.

§ 8

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

Rozdział II.

Cele i zasady działania fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest edukacja społeczności lokalnej, wspomaganie rozwoju: struktur

socjalnych, gospodarki, kultury i sztuki.

W szczególności:

· Edukacja, oświata i wychowanie środowisk młodzieżowych w zakresie kultury i

sztuki

· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

· Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości lokalnej

· Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale pozostających

bez pracy

· Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

· Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 10

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:

· Tworzenie programów oświatowych i informacyjnych, ochrony zdrowia i pomocy

społecznej – przeciwdziałanie patologiom społecznym

· Promocję zdrowego stylu życia

· Organizację szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjnych, seminariów, konferencji

naukowych i kulturalnych, targów promocyjnych

· Organizację wszelkich imprez, konkursów, wystaw, pokazów oraz koncertów w

kraju i zagranicą

· Organizowanie kampanii społecznych

· Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży, zachęcając do czynnego i

aktywnego uprawiania sportu

· Promocję i organizację imprez sportowych,

· Organizację zbiórek publicznych na cele charytatywne

· Działalność charytatywną

· Upowszechnianie korzystania z odnawialnych źródeł energii

· Promocję turystyki

· Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

· Tworzenie sieci współpracy – działalność klastrów

· Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków

rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych

· Wspieranie rozwoju gospodarczego w sferze marketingu i przedsiębiorczości

· Tworzenie i organizowanie projektów, programów, akcji marketingowych

· Opracowywanie materiałów prasowych i wszelkich publikacji w zakresie objętym

celami Fundacji,

· Tworzenie i prowadzenie własnych systemów informacji gospodarczej oraz

współpraca w tym obszarze z innymi instytucjami i firmami prowadzącymi

działalność gospodarczą,

· Tworzenie nowych mediów,

· Produkcję materiałów filmowych,

· Produkcję, tworzenie, organizowanie, współtworzenie, programów telewizyjnych,

radiowych

· Prowadzenie działalności wydawniczej

· Wspieranie innych organizacji od strony technicznej

· Stworzenie profesjonalnego studia audio/video

· Organizację wyjazdów zagranicznych w celach wymiany kulturowej,

· Tworzenie i organizację ośrodków kultury,

· Tworzenie programów przeciwdziałających bezrobociu,

· Tworzenie nowych miejsc pracy,

· Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami

prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów

Fundacji, celem propagowania kultury polskiej.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

fizycznych i prawnych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami.

2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla

osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter

wsparcia organizacyjnego, technicznego, częściowego lub całkowitego finansowania

przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja może inicjować i wspierać programy oraz przedsięwzięcia podejmowane

przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową,

kulturalną, ochrony środowiska, opieki społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji

zawodowej.

§ 12

1. Fundacja może tworzyć zakłady, agencje, biura, ekspozytury, oddziały, filie, ośrodki

badawcze przystępować do spółek prawa handlowego oraz tworzyć inne jednostki

organizacyjne realizujące jej cele statutowe w kraju i za granicą.

§ 13

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może

zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach

innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 100 zł (dwa tysiące

sto złotych), z czego 1100 przeznaczone jest na realizację celów statutowych Fundacji a

1000 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, prawa

majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 15

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

· Darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,

· Dotacji i subwencji otrzymanych zarówno w Polsce jak i z zagranicy,

· Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz sponsoringu,

· Z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

· Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

· Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

· Odsetek bankowych, dywidendy i zysków z akcji i udziałów,

· Dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

dostępnych na rynku kapitałowym.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na

działalność statutową oraz wszelkie koszty związane z prowadzeniem Fundacji i nie

może być przeznaczona do podziału między jego członków.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi

spadkowe.

§ 18

1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na

finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych

przedsięwzięć.

2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób

wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

§ 19

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w

bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 20

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch a maksimum sześciu członków, w

tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, powoływany jest na czas nieokreślony,

2. Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji i staje na jego czele, jako Prezes

Zarządu

3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:

– powoływania członków Zarządu, wiceprezesa,

– odwoływania członków Zarządu, wiceprezesa.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku,

– śmierci członka Zarządu,

– rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Prezesa Zarządu,

– odwołania z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu,

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5. W przypadku rezygnacji bądź śmierci Prezesa Zarządu, jeśli nie wyznaczy on

swojego następcy, wyboru nowego Prezesa dokonuje Wiceprezes.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

§ 22

Działania Zarządu Fundacji:

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i

reprezentuje na zewnątrz w tym w szczególności:

1) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów

statutowych,

2) Opracowuje roczne plany pracy i budżet,

3) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

5) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) Zatrudnia pracowników i ustala wysokość ich wynagrodzenia,

7) Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i Fundacji,

8) Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji

Fundacji,

9) Zarządza jednostkami Fundacji poprzez powoływanie i odwoływanie ich

dyrektorów, powoływanie likwidatorów jednostek Fundacji i nadzór nad ich

działalnością,

10) Powołuje i likwiduje jednostki organizacyjne i inne Fundacji,

11) Zatwierdza statuty i regulaminy organizacyjne Fundacji,

12)Nabywa i zbywa prawa majątkowe,

2. Uchwala zasady polityki finansowej Fundacji i przyjmuje plany kont obowiązujące w

Fundacji.

§ 23

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, Wiceprezes a w razie ich nieobecności wskazany

uprzednio przez któregoś z nich członek Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. O terminie posiedzenia należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty

wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia.

4. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania

terminów.

§ 24

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością

głosów – przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej

połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu zwykłą

większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub

Wiceprezesa Zarządu.

2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem jeżeli którykolwiek z członków Zarządu zażąda

głosowania tajnego.

3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu

członków Zarządu.

§ 25

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes, Wiceprezes lub dwóch

członków Zarządu łącznie.

2. Uprawnionym do zawierania umów o prace jest wyłącznie Prezes lub osoba przez

niego upoważniona.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 26

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze niezbędnym dla

realizacji celów Fundacji w kraju jak i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

2. Zarząd określa zasady i prowadzi działalność gospodarczą Fundacji.

3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez

przepisy prawa.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez uczestnictwo

w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów

zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione

jednostki organizacyjne, o których mowa w § 12 statutu. Jednostki Fundacji

prowadzące działalność gospodarcza podlegają Zarządowi Fundacji.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z ustawą o

rachunkowości i innymi odpowiednimi przepisami.

§ 27

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (wg PKD 2007) jest:

9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

9004Z Działalność obiektów kulturalnych,

9311Z Działalność obiektów sportowych,

9319Z Pozostała działalność związana ze sportem,

8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

5813Z Wydawanie gazet,

5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

6312Z Działalność portali internetowych,

6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność,

5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie

indziej niesklasyfikowane,

7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7311Z Działalność agencji reklamowych,

1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem,

7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami,

8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana,

5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania.

Rozdział VI

Zmiany statutu Fundacji

§ 28

Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji

większością 2/3 głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących przedmiotu działalności

gospodarczej, które wymagają zwykłej większości głosów.

§ 29

1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku

temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania

środków finansowych i majątku Fundacji.

2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje

uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych

organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji i

jednocześnie jest likwidatorem.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną

Fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 31

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania ze swej

działalności za rok ubiegły.

2. Fundacja udostępnia do publicznej wiadomości sprawozdanie ze swej działalności

za rok ubiegły.